Plainer Hair Shop, Farsta Torg 23, 123 47 Farsta Centrum Tel: 08-93 50 02